Eliminacje okręgowe


Tematy prac pisemnych XLVIII Olimpiady Historycznej

Starożytność: Scharakteryzuj i oceń osiągnięcia cywilizacyjne ludów starożytnego Bliskiego Wschodu.

Średniowiecze: Scharakteryzuj i oceń stosunki polsko-krzyżackie na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i kulturowej w XIV-XV w.

Nowożytność: Przedstaw wpływ odkryć geograficznych XV/XVI w. na społeczeństwo, gospodarkę i kulturę Starego i Nowego Świata.

XIX wiek: Scharakteryzuj i oceń postawy Polaków wobec polityki zaborców w II połowie XIX w.

XX wiek: Scharakteryzuj i oceń politykę społeczną i gospodarczą II Rzeczypospolitej.

Parlamentaryzm: Porównaj zasadę trójpodziału władzy w ustawach zasadniczych z 1921, 1935 i 1952 r.