Eliminacje szkolne


XLII OLIMPIADA HISTORYCZNA 2015/2016
Eliminacje szkolne – tematy pisemnych prac badawczych

Temat 1. Specjalność: Starożytność
Otia post negotia. Czas wolny i rozrywki w świecie rzymskim
Temat 2. Specjalność: Średniowiecze 
Rola wypraw krzyżowych w dziejach średniowiecznej Europy
Temat 3. Specjalność: Epoka nowożytna
Miejsce Rosji w polityce europejskiej XVII i XVIII w.
Temat 4. Specjalność: Historia XIX w.
Bałkany w polityce państw europejskich od 1815 do 1914 r. 
Temat 5. Specjalność: Historia XX w.
Polityka zagraniczna II Rzeczpospolitej – sukcesy i porażki
Temat 6. Specjalność: Historia parlamentaryzmu w Polsce
Konstytucja 3 Maja - rola i znaczenie na tle innych konstytucji XVIII wieku
Temat 7. Specjalność: Historia regionu 
Czas Solidarności. Ludzie i wydarzenia lat 1980-1981 w moim regionie

UWAGA!

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Olimpiady Historycznej praca pisemna, nie licząc ewentualnej strony tytułowej, nie może przekraczać 10 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (Times New Roman, 12, interlinia 1.5, marginesy 2,5 cm; maks. 20 tys. znaków ze spacjami). W pracy muszą zostać wykorzystane lektury historyczne – pod tym pojęciem rozumie się monografie naukowe, popularnonaukowe, artykuły z czasopism historycznych – naukowych i popularnonaukowych. Do pracy musi być załączony wykaz wykorzystanych lektur w postaci bibliografii umieszczonej na dodatkowej stronie. Praca pisemna powinna wykazać umiejętność samodzielnego gromadzenia informacji, analizy źródeł oraz konstruowania dłuższej wypowiedzi, a także samodzielnej oceny problemu. W zakresie wiadomości powinna wykazać znajomość różnych relacji i ocen historiografii.

Szczegółowe informacje na temat wymogów dotyczących przygotowania prac pisemnych oraz trybu ich przekazywania do Komitetów Okręgowych Olimpiady zawiera Regulamin Olimpiady Historycznej.

14-09-2015